Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie (NOFO): Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

[Logo Ambasady i Konsulatu USA w Polsce.]

[Logo Ambasady i Konsulatu USA w Polsce.]

Ambasada i Konsulat USA w Polsce ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów. Program NOFO (#WAW-NOFO-FY21-01) dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu 2021 roku.  Wnioski w tej edycji programu można składać do 28 lutego 2021 roku. 

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media, jak również osoby fizyczne, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych poniżej w punkcie B.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja lub osoba fizyczna może złożyć tylko jeden wniosek. O grant nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą ubiegać się o granty, ale muszą w swoich wnioskach udokumentować powiązanie z polskim partnerem.
 • Aby móc ubiegać się o grant, organizacje (wymóg nie dotyczy osób fizycznych) muszą uzyskać numer DUNS i mieć aktualną rejestrację w gov (jest ważna przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Konkurs dotyczy propozycji innowacyjnych projektów w zakresie:

 1. Zwalczania nieprawdziwych informacji i dezinformacji nt. COVID-19, w tym między innymi prowadzenie kampanii informacyjnych, kampanii w mediach społecznościowych, warsztatów dla dziennikarzy, działalności edukacyjnej wśród uczniów i studentów, itp.
 2. Zwalczania nieprawdziwych informacji i dezinformacji dotyczących szczepionek przeciw COVID-19, w tym między innymi prowadzenie kampanii informacyjnych, kampanii w mediach społecznościowych, szkoleń dla dziennikarzy nt. naukowej wiedzy o szczepionkach, działalności edukacyjnej wśród uczniów i studentów, itp.
 3. Uczenia uczniów szkół średnich i/lub studentów krytycznej oceny rozpowszechnianych w mediach społecznościowych informacji na temat pandemii COVID-19 i szczepionki, w tym uczenia ich, jak sprawdzać źródła, oceniać różne punkty widzenia czy rozpoznawać intencje kryjące się za rozpowszechnianymi informacjami.
 4. Szkolenia nauczycieli w tym, jak uczyć umiejętności krytycznej oceny informacji na temat pandemii COVID-19 i szczepionki przeciw COVID-19 rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, w tym jak uczyć sprawdzania źródeł, oceny różnych punktów widzenia czy rozpoznawania intencji kryjących się za rozpowszechnianymi informacjami.

**Uwaga: Wnioski, które nie podejmują żadnego z czterech powyższych tematów nie będą rozpatrywane.**

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

 • Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez Ambasadę USA. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Zasadniczo fundusze z grantów NIE mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub partii w ramach kampanii wyborczych
 • programów wymiany
 • programów o charakterze socjalnym
 • projektów wspierających konkretną działalność religijną
 • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
 • opłat i kosztów podróży do Stanów Zjednoczonych, związanych z udziałem w konferencjach, badaniami naukowymi, studiami, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp.
 • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
 • sprzętu biurowego
 • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
 • konsumpcji, poza przerwami kawowymi i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)
 • możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych, suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu.

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres: grantspoland@state.gov do 28 lutego 2021 roku (niedziela) do godz. 17.00. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy:

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
  • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF-424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej. **Uwaga:  tylko organizacje mają obowiązek dokonania rejestracji w systemach DUNS, NCAGE i SAM –  osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu **
 • Jeżeli o grant występuje osoba fizyczna:
  • Formularz SF-424-I (Application for Federal Assistance SF424-Individual) 
  • Formularz SF-424B (Assurances for Non-Construction programs) 

E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Proszę się z nimi uważnie zapoznać;  wnioski niespełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem), przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym do tego szablonie we wniosku.  Proszę nie przysyłać kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być opisane w części dotyczącej działań programowych.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą obejmować wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego, wynajem sprzętu, itp.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta, itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu oraz pełną sumę do pokrycia z funduszy Ambasady USA, jak również fundusze wnioskodawcy oraz fundusze pochodzące od innego sponsora/innych sponsorów.

Składanie wniosku:

 • Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie numer NOFO, czyli WAW-NOFO-FY21-01

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DUNS, NCAGE i SAM (dotyczy tylko organizacji – osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu):

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.  Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet)

 • Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie  https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/.
 • Uzyskanie numeru DUNS w celu złożenia wniosku o grant nie wymaga żadnych opłat, nie występuje też potrzeba skorzystania z żadnych dodatkowych usług. 

Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Rejestracja SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie SAM.gov.Przy rejestracji nie jest wymagana opłata.
 • W przypadku rejestracji w SAM.gov nowego podmiotu, przed aktywacją rejestracji należy przedstawić poświadczony notarialnie dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w charakterze administratora.  Zeskanowany dokument należy przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk. Stosowne instrukcje znajdują się tutaj (PDF). 
 • Rejestracja w SAM.gov jest ważna tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja dokonała rejestracji przed 1 marca 2020 roku, rejestrację należy odnowić. 

G. PROCEDURA WYBORU  

Wnioski grantowe będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli Ambasady i Konsulatu USA. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji komisji odnośnie ich wniosków. Decyzja komisji ma charakter ostateczny i nie przysługuje prawo odwołania się od niej. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

Składane wnioski muszą podejmować przynajmniej jeden z przedstawionych wyżej tematów; ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • włączają różnorodne grupy i beneficjentów, takich jak osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości etniczne i przedstawicieli społeczności LGBTQI+
 • przynoszą korzyść różnorodnym pod względem geograficznym i demograficznym grupom uczestników, w tym mieszkańcom obszarów wiejskich i zaniedbanych.

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między Ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

I. PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie postępowania etycznego Ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.    

ZAPYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów Ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.  

Wszystkie dokumenty (szablony wniosku, formularz, itd.) znajdują się pod tym linkiem

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Ambasada i Konsulat USA w Polsce
Email
grantspoland@state.gov
WWW
https://pl.usembassy.gov/pl