Konkurs „Poznajmy się”

Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.

Organizatorem Konkursu jest Koalicja, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, Fundacji SINTAR. Koalicję reprezentuje Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW. Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła powołana przez Koalicję.

Celem Konkursu „POZNAJMY SIĘ” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej i fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu, form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

W ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę:

  • bezpośrednia, udokumentowana współpraca w przygotowaniu projektu uczestników Konkursu z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych,
  • wkład uczestników Konkursu w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności podjętego zadania (umiejętność pokonywania trudności), wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych,
  • treść projektu otwarta na wymiary wielokulturowości, wspierająca postawę empatii wobec prezentowanych osób,
  • efekt końcowy, a w szczególności: zawartość merytoryczna projektu, spójność przyjętych założeń z doborem form ich realizacji, atrakcyjność prezentacji, oryginalność,
  • sposób i zakres upowszechniania projektu (załączona dokumentacja podjętych w tym zakresie działań).

Konkurs realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019.
Więcej informacji: biuro@konkurspoznajmysie.pl

Źródło: lublin.eu

Dane kontaktowe