Szósty numer białorusko-ukraińskiego almanachu „Sprawa”

[Na zdjęciu okładka magazynu "Sprawa" przedstawiająca kobietę w wianku i w koralach]

[Na zdjęciu okładka magazynu „Sprawa” przedstawiająca kobietę w wianku i w koralach]

W Internecie jest już dostępny najnowszy, szósty, numer białorusko-ukraińskiego almanachu „Sprawa”. Ten ukazujący się od 2015 r. dwujęzyczny periodyk wydawany jest na Białorusi i poświęcony jest nie tylko białorusko-ukraińskim relacjom kulturowym, szczególnie literackim, ale dużo miejsca zajmuje w nim także problematyka tak bliskiej nam Ziemi Brzeskiej, gdzie żywą jest do dzisiaj kultura i język ukraiński. Każdy może do niego sięgnąć już teraz, gdyż pdf szóstego numeru almanachu „Sprawa” jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa Literatury Ukraińskiej przy Związku Pisarzy Białoruskich druzi.by

В Інтернеті вже доступний новий, шостий, номер білорусько-українського альманаху «Справа». Цей двомовний періодичний журнал, що виходить з 2015 року, з’являється у Білорусі та присвячений не лише білорусько-українським культурним зв’язкам, особливо літературним, але багато місця займає там проблематика так близької нам Берестейщини, де по сьогоднішній день побутує українська культура та мова. Зараз кожен може подивитися його, адже pdf шостого випуску альманаху «Справа» розміщено на сайті Товариства української літератури при Спілці Білоруських Письменників druzi.by

Pobierz magazyn tutaj

Nowoczesny i dynamiczny design, dobry dobór ilustracji, kolorowy druk, atrakcyjny sposób łamania tekstów i podawania informacji – tak można scharakteryzować najnowszy, szósty już, numer almanachu „Sprawa”. Czytelnik weźmie go do ręki z przyjemnością i zainteresowaniem. Materiały zamieszczane w periodyku są bardzo różnorodne. Cały blok materiałów stanowią teksty prezentujące współczesną Ukrainę i jej kulturę (niektóre po ukraińsku, inne po białorusku). Ważne miejsce w periodyku zajmuje problematyka Ziemi Brzeskiej, czyli Berestejszczyny, a ściślej zamieszkującej tam ludności przynależnej etnicznie i językowo do ukraińskiego kręgu kulturowego. Ciekawą formą mającą zainteresować młode pokolenie przeszłością i korzeniami swojego rodu są … dwa komiksy o tematyce historycznej. Ważne miejsce na łamach „Sprawy” zajmują właśnie materiały, w których wykorzystana jest miejscowa gwara ukraińska.

Сучасний та динамічний дизайн, хороший підбір ілюстрацій, барвистий друк, привабливий спосіб подачі текстів та надання інформації – саме так можна охарактеризувати останній, шостий, випуск альманаху «Справа». Читач візьме його у руки із задоволенням та інтересом. Матеріали, опубліковані в журналі, дуже різноманітні. Весь блок матеріалів – це тексти, що представляють сучасну Україну та її культуру (одні українською, інші – білоруською). Важливе місце у журналі займає проблематика Берестейщини, а точніше населення, яке за етнічними та мовними ознаками належить до українського культурного простору. Цікавою формою, яка зацікавила б молоде покоління в минулому та коріння їх родини, є… два історичні комікси. Важливе місце в «Справі» посідають матеріали, в яких використовується місцевий український діалект.

Dane kontaktowe