Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Dane kontaktowe

Adres
Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
Telefon
81 7469399
Email
s_batruch@poczta.onet.pl
WWW
fkdp.pl

Fundacja została zarejestrowana w roku 2004 w Lublinie. Została założona przez osoby mieszkające i działające społecznie w regionach i miastach przygranicznych (Chełm, Zamość, Tomaszów Lubelski, Świdnik, Lublin, Hrubieszów). Powstała z dwóch powodów – po pierwsze warunki obecne utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają istnienie i działanie grup nieformalnych opartych wyłącznie na entuzjazmie i pasji. Po drugie, wiele działań Fundacji mieściło się w ramach statutu „organizacji pozarządowej” ale nie mogło być w pełni realizowanych ze względu na brak rejestracji. Rejestracja stała się więc naturalnym uzupełnieniem dotychczasowej działalności nieformalnej grupy, którą łączy świadomość wspólnoty dziejów i wielkiego bogactwa duchowego obszarów przygranicznych i wielkich potrzeb, które się z tym wiążą. Determinacja działań wypływała z przekonania, iż terytoria przygraniczne zostały najbardziej doświadczone przez dyktat historii i znalazły się w sytuacji obszaru przygranicznego często wbrew woli ich mieszkańców. Status taki miał swoje negatywne i pozytywne skutki. Do tych pierwszych zaliczyć można oddalenie od ośrodków życia społecznego, ograniczenie swobody przemieszczania się, utrwalanie stereotypów społecznych i narodowych. Do skutków pozytywnych zaliczyć należy bliskie sąsiedztwo innych kultur, możliwość kultywowania specyfiki regionów. Co daje świetną okazję nauki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, które młoda polska demokracja musi szybko poznać.

Celem działań Fundacji jest popularyzacja wartości kultury pogranicza we wszystkich jej przejawach, kształtowanie umiejętności odbioru różnych tradycji lokalnych, budzenie i pogłębianie zainteresowań sytuacją społeczno-historyczną terenów przygranicznych, które w obecnym czasie przeżywają złożony okres, gdyż z peryferii Polski stały się peryferiami Unii Europejskiej. Ludzie tworzący Fundację są przekonani, iż właściwa recepcja fenomenu granicy w swej istocie jest możliwa w kontekście lokalnych inicjatyw społecznych wyrażających się w przełamywaniu negatywnych skutków podziału i zaszłości historycznych. Fundacja poprzez swoje działania usiłuje upowszechniać pozytywne doświadczenia współpracy przygranicznej, jako sposobu przezwyciężenia skutków „żelaznej kurtyny” oraz jako sposobu przeciwstawienia się tworzeniu podobnej „kurtyny” na obrzeżach Unii Europejskiej.

Swoje cele realizuje poprzez: organizowanie różnych przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych programów na szczeblu lokalnym i międzynarodowym związanych z tematem międzykulturowości, dialogu międzyreligijnego: Dni Dobrosąsiedztwa na granicy
polsko-ukraińskiej, koncerty promujące współpracę transgraniczną, warsztaty etnograficzne, konferencje, festiwale, pielgrzymki i inne.

Prezes Fundacji – dr Stefan Batruch

Kierownik biura – Anastasiya Kinzerska