Spotkania Komitetu Sterującego, koordynatorów i asystentów

DSC_0741

W celu skutecznego zarządzania projektem „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” powołano wspólny polsko-ukraiński zespół projektowy. W każdym z miast projektu pracuje koordynator projektu oraz asystent. Funkcję głównego koordynatora pełni koordynator Partnera Wiodącego (Urząd Miasta Lublin). Odpowiada on za zapewnienie ogólnej koordynacji wdrażania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz za rozliczenie projektu. Koordynatorzy ukraińskich partnerów projektu są odpowiedzialni za wdrażanie działań realizowanych po ich stronie. Asystenci koordynatora odpowiadają za działania organizacyjno-administracyjne (prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowanie umów, sprawozdań, korespondencji, archiwizacji dokumentacji itp.)

Dodatkowo w skład zespołu projektowego wchodzi Komitet Sterujący projektu złożony z 2 przedstawicieli każdego z partnerów projektu (osoby posiadające upoważnienie do podejmowania kluczowych decyzji w sprawie realizacji projektu). Komitet sterujący podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia kolejnych etapów projektu, a w sytuacjach przekroczenia tolerancji projektu (odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego) podejmuje decyzje o przydzieleniu dodatkowych zasobów. Wspólny zespół projektowy jest niezbędny do prawidłowego wdrożenia projektu. Spotkania bezpośrednie zespołu projektowego odbywają się regularnie przy udziale Komitetu Sterującego oraz koordynatorów i asystentów.

Do tej pory odbyły się spotkania Komitetu Sterującego, koordynatorów i asystentów w:

Tarnopolu (30 sierpnia 2013 r.)

Lublinie  (2 – 3 października 2013 r.)

Równem (26  marca 2014 r.)

Iwano-Frankiwsku (14 maja 2014 r.)

Tarnopolu (21 sierpnia 2014 r.)

Lublinie (3 października 2014 r.)