Spotkania Think Tanku

W celu wypracowania systemowych rozwiązań współpracy kulturalnej lokalnych instytucji kultury obszaru transgranicznego powołano Think tank. W jego skład weszło po 2 przedstawicieli lokalnych instytucji kultury partnerów projektu – Lublina, Tarnopola, Równego i Iwano-Frankiwska oraz po 2 przedstawicieli pozostałych miast obszaru transgranicznego z którymi Partner Wiodący (Lublin) prowadzi szeroką współpracę kulturalną, tj. Lwowa, Łucka oraz Brześcia na Białorusi.

Think tanki będą bezpośrednio spotykały się kilkukrotnie, w każdym roku realizacji projektu, podczas spotkań roboczych. Poza spotkaniami roboczymi będą prowadzić współpracę przy pomocy internetu. Think Tank wypracuje w każdym roku zbiór rekomendacji wraz z zestawem projektów pilotażowych możliwych do wdrożenia w kolejnych latach.

Do tej pory odbyły się spotkania Think-thanku w:

Tarnopolu (30 sierpnia 2013 r.):

Równem (26 marca 2014 r.)

Iwano-Frankiwsku (14 maja 2014 r.)

Tarnopolu (21 sierpnia 2014 r.)