Europa Środkowa i Wschodnia w 20 wieku | Central and Eastern Europe in the 20th Century

  • 18.02.2021, 18:00-23:59
[Plakat wydarzenia. Pomarańczowo-zielone napisy i elementy na szarym tle.]

[Plakat wydarzenia. Pomarańczowo-zielone napisy i elementy na szarym tle.]

Zapraszamy na spotkanie online „Przedmieścia Europy czy odrębny region: Europa Środkowa i Wschodnia w 20 wieku” z grupą czterech wybitnych historyków na temat nowej syntezy historii gospodarczej i społecznej naszej części kontynentu.
Punktem wyjścia do rozmowy jest projekt nowego podręcznika „The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Volume 1: Challenges of Modernity” pomagającego poznać specyfikę Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to pierwsza z 4 części cyklu nowej syntezy historii tego regionu przygotowanej w Imre Kertész Kolleg w Jenie. Będziemy dyskutować o projekcie, o koncepcji Europy Środkowej i Wschodniej, o tym jakie przed naszym regionem stoją wyzwania nowoczesności.
Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Klio w świecie ekonomii”.
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
➡ Czy istnieje odrębna Europa Środkowa i Wschodnia jako region sui generis, czy jest to po prostu „przedmieście Europy”?
➡ Czym jest nowoczesność „spadochronowa” albo „wyspoweja”, czyli sytuacji kiedy nowoczesność obejmuje pojedyncze firmy czy miasta, często opierając się na kapitale zagranicznym, nie wchodząc głębiej w społeczeństwa?
➡ Jakie były momenty przełomowe w historii regionu, zwłaszcza o cezurę przełomu lat 60 i 70.
➡ Na czym polega wyjątkowość Polski w XX wieku na tle regionu.
Te i inne zagadnienia poruszą:
✅ Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
✅ Doc. Stanislav Holubec, Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk
✅ Prof. dr Joachim von Puttkamer, dyrektor Imre Kertész Kolleg w Jenie
✅ Prof. dr Béla Tomka, Katedra Historii Współczesnej, Uniwersytet w Szeged
Rozmowę poprowadzi dr Jerzy Łazor, historyk gospodarczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
__________________________
We invite you to attend our online meeting, “Europe’s suburbs or a distinct region: Central and Eastern Europe in the 20th Century” with four renowned historians on the subject of a new synthesis of economic and social history in our part of the continent.
The starting point for the meeting is the draft of a new textbook “The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Volume 1: Challenges of Modernity”, which enables learning about the specifics of Central and Eastern Europe. It is the first of 4 parts of a cycle of a new synthesis of the region’s history, prepared at Imre Kertész Kolleg Jena. We will discuss the project, the concept of Central and Eastern Europe, and the challenges of modernity in our region.
The meeting will be part of the series “Clio and economy” and will have a live translation.
➡ Does Central and Eastern Europe exists as a region in and of itself, or can is simple be considered “Europe’s suburbs”?
➡ What is “parachute” or “island” modernity, i.e. a situation where modernity encompasses individual companies or cities, often relying on foreign capital, without penetrating deeper in society?
➡ What were the breakthrough moments in the region’s history, and particularly in the censorship of the 1960s and 70s?
➡ What makes Poland exceptional in the 20th century with regard to the region?
These and other questions will be discussed by:
✅ Prof. Włodzimierz Borodziej, Institute of Art History at the University of Warsaw
✅ Dr Stanislav Holubec, Institute of History of the Czech Academy of Sciences
✅ Prof. Joachim von Puttkamer, Director of Imre Kertész Kolleg Jena
✅ Prof. Béla Tomka, Department of Modern History at the University of Szeged
The discussion will be moderated by Dr Jerzy Łazor, a historian of economic from the Warsaw School of Economics.