Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

  • 02-04.10.2014
  • Centrum Kultury, Lublin

kongres3

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW), zorganizowany w Lublinie po raz pierwszy w roku 2012, jest rozwinięciem idei Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Lublinie w 2011 roku. Wtedy to artyści, menadżerowie i animatorzy kultury, przedstawiciele ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich (łącznie 17 państw) wspólnie opracowali rekomendacje dotyczące współpracy kulturalnej pomiędzy PW a UE. Najważniejszym zadaniem pracy po Kongresie stało się zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego.

Celem KIEW jest inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wzmacnianie współpracy rozwojowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi. Wówczas opracowano rekomendacje w czterech obszarach tematycznych: „dobre rządzenie”, „społeczeństwo obywatelskie”, „kultura bez granic”, „edukacja/nauka”.

W 2013 roku – podczas II Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej – obie powyższe inicjatywy zostały połączone, dzięki czemu Lublin stał się miejscem dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów. Program KIEW 2013 objął aż dziewięć linii programowych, w tym zupełnie nowe, takie jak „turystyka”, „innowacje społeczne”, „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „dziedzictwo” oraz „konteksty”. W ramach Kongresu został również zrealizowany specjalny program – „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”. Kongresowym spotkaniom towarzyszyły prezentacje artystyczne oraz pokazy najlepszych praktyk kulturowych, ukazujące różnorodność współczesnych kultur krajów Partnerstwa Wschodniego w ramach Festiwalu Integracje-Mediacje.

W dniach 2-4 października 2014 roku podczas III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej będziemy twórczo rozwijać dialog na temat najważniejszych problemów i wyzwań w Europie Środkowo-Wschodniej. W partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP podsumujemy także dekadę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rozstrzygnięta zostanie trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty transgraniczne.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest realizowany w ramach działalności programu Centrum Kompetencji Wschodnich.

PROGRAM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ