Międzynarodowy projekt muzyczno-wizualny „rozdILovI”. Edycja lubelska

  • 06.10.2020, 19:00-21:15
  • Centrum Kultury w Lublinie

[Plakat. Biała papierowa łódka z czarnymi i niebieskimi wzorami.]

[Plakat. Biała papierowa łódka z czarnymi i niebieskimi wzorami.]

Zapraszamy Państwa na wyjątkową lubelską edycję projektu rozdILovI. Nazwa odsyła do ukraińskiego słowa „розділові” o znaczeniu „dzielące” odnoszącego się przede wszystkim do znaków interpunkcyjnych. Nie będzie to ani koncert, ani spotkanie literackie, ani performance, ani też widowisko teatralne. Największa wartość tego, co powstanie na scenie lubelskiego Centrum Kultury, kryje się właśnie w niemożności jego dookreślenia, wrzucenia w sztywne ramy gatunkowe. Staniecie się świadkami narodzin muzyczno-poetycko-wizualnego widowiska, w ramach którego połączy się kilka języków, kilka dziedzin sztuki i artystów z kilku krajów. Punktem wyjścia staną się teksty poetyckie znanego ukraińskiego poety, pisarza, muzyka Serhija Żadana. Z warstwy brzmieniowej tekstu, jego melodyki zrodzi się w czasie realnym muzyka, która będzie podążać za słowem, oraz obraz, dzięki któremu zarówno słowo, jak i dźwięk otrzyma wymiar wizualny.
Na poziomie podświadomości — na poziomie dźwięków, zmysłów oraz dotyków — w projekcie rozdILovI chodzi o miłość i czułość, o wojnę, zapomnienie i śmierć, zmartwychwstanie we wspomnieniach, śmiech i ciszę, i raz jeszcze — o miłość i czułość…
Wielowymiarowość widowiska otwiera nowy — multidyscyplinarny — sposób przekładu, który oprócz słów sięga także po dźwiękowe oraz wizualne formy. W ten sposób poezja, która wybrzmiewa w różnych językach, ma szansę nie stracić najważniejszych właściwości: rytmu, intonacji, pauz.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwoju projektu rozdiLovi uczestniczący w nim artyści, którzy mieszkają w różnych krajach,
spotykali się,
wymieniali wierszami oraz muzyką,
dyskutowali,
niekiedy sprzeczali się,
łączyli się zdalnie, jak też szukali kontaktu w świecie realnym.
Na ile ten kontakt był głęboki, na ile gotowi byli oni usłyszeć się nawzajem, uszanować wspólne wartości i osobistą swobodę każdego z nich?
rozdiLovi staje się też próbą porozumienia: poprzez kolor, linię, dźwięk, ruch, poszczególne słowa i ich graficzne wcielenie w różnych językach. RozdiLovi porusza też kwestię dostępności dzieła. Transmitowanie widowiska online umożliwia jego odbiór w najbardziej oddalonych zakątkach świata. Dzieło powstaje „tu i teraz”, bez względu na to, gdzie fizycznie znajdują się poszczególni uczestnicy procesu: na scenie w Lublinie czy w oddalonych o kilkaset kilometrów Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Charkowie… Bardzo ważnym aspektem projektu jest tłumaczenie wykorzystywanych tekstów poetyckich na inne języki.
rozdiLovi staje się nowym odrębnym językiem, kodem sztuki, łączącym słowo, muzykę, grafikę, niekiedy także zmysł dotyku (taniec) transmitowane w przestrzeń wirtualną.
rozdiLovi uzupełnia pewną odczuwalną lukę komunikacyjną.
rozdiLovi łączy – ten oksymoron nabiera szczególnego znaczenia w rzeczywistości pandemicznej, kiedy to artyści intuicyjnie poszukują środków wyrazu przekraczających granice języka, gatunku, rzeczywistości realnej i świata wirtualnego.
RozdILovI

www.rozdilovi.org otwiera się w nowej karcie

pomysł oraz wizualizacje — Ola Mychajluk,
teksty — Serhij Żadan,
efekty wideo — Serhij Pilaweć (Ukraina)
muzyka — Aleksiej Worsoba (Białoruś) oraz Tomasz Sikora (Polska)
tłumaczenie tekstów literackich na język polski — Michał Petryk, Jacek Podsiadło, Adam Pomorski

Wydarzenie odbędzie się na żywo w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).
Wstęp wolny.
Wydarzenie będzie także transmitowane online.

________________________

International music and visual project rozdILovI. Lublin Edition

We invite you to the unique, Lublin edition of the rozdILovI project. The name of the project rozdILovI refers to the Ukrainian word „розділові” with the meaning of „dividing” referring primarily to punctuation marks.

It will not be a concert, nor a literary meeting, nor a show, nor a theatrical performance.
The greatest value of what will be created in the Centre for Culture in Lublin lies precisely in the impossibility of specifying it or giving it a rigid frame. You will witness the birth of a musical-poetic-visual spectacle in which various languages, various arts and artists from numerous countries will be brought together. The starting point will be the poetry of Serhiy Zhadan, a famous Ukrainian poet, writer and musician. The tone of his poetry, words and melody, will turn into music which will follow the poems’ lines and images creating a visual dimension.
On the subconscious level – between sounds, senses and touches – the rozdILovI project is about love and tenderness, war, oblivion and death, resurrection in memories, laughter and silence, and again – love and tenderness …
Multidimensional aspects of the show open up a new, multidisciplinary way of translation, which uses words, sounds and visual forms. In this way, poetry that resonates in different languages remains its most important properties: rhythm, intonation, pauses.
During the last few years of the rozdILovI project, the participating artists,
that live in different countries,
have met,
exchanged poems and music,
discussed,
sometimes argued,
when meeting online and in the real world.
To what extent was their relation deep? To what extent were they ready to listen to each other, respect common values ​​and their personal freedom?
rozdILovI is an attempt of understanding: through color, line, sound, movement, individual words and their graphic embodiment in various languages. rozdILovI addresses the issue of the availability of art. Online broadcasting enables its reception in the most remote parts of the world. The art is created „here and now”, no matter where the recipients are: on the stage in Lublin, in Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kharkiv, or hundreds kilometers away… A very important aspect of the project is the translation of the poetry into other languages.
rozdILovI becomes a new, separate language, a coded art, combining word, music, graphics, and sometimes the sense of touch (dance) later transmitted into virtual space.
rozdILovI fills in a slightly palpable communication gap.
rozdILovI connects – this phrase takes on a special meaning in the pandemic reality, when artists intuitively look for means of expression that cross languages, genres, real and virtual worlds.

www.rozdilovi.org
idea and visualizations – Olia Mykhailiuk
texts – Serhiy Zhadan
video effects – Serhiy Pyliavets (Ukraine)
music – Aleksei Vorsoba (Belarus) and Tomasz Sikora (Poland)
translation of literary texts into Polish – Michał Petryk, Jacek Podsiadło, Adam Pomorski

The event will be held live in Sala Widowiskowa of the Center for Culture in Lublin (12 Peowiaków St.).
Free entrance.
The event will also be broadcast online.

________________________

Приглашаем Вас на уникальную люблинскую версию проекта «роздІловІ». Название проекта «роздІловІ» отсылает к украинскому слову «роздІловІ» со значением «разделяющие», относящимся в первую очередь к знакам препинания.

Это не концерт, не литературная встреча, не перформанс и не театральное зрелище. Главная ценность того, что произойдет на сене люблинского Центра культуры, как раз в невозможности его конкретизировать, поместить в жесткие жанровые рамки. Вы станете свидетелями рождения поэтично-музыкально-визуального представления, в рамках которого будут задействованы несколько языков, несколько видов искусства и артисты из разных стран. Исходной точкой будут поэтические тексты известного украинского поэта, писателя, музыканта Сергея Жадана. Из звукового слоя текста, его мелодики в реальном времени будет рождаться музыка, которая последует за словом, и образ, благодаря которому как слово, так и звук обретут визуальное измерение.
На уровне подсознания — на уровне звуков, ощущений и прикосновений — в проекте «роздІловІ» можно увидеть любовь и нежность, войну, забвение и смерть, воскрешение в воспоминаниях, смех и тишину, и снова — любовь и нежность …
Многогранность представления открывает новый — мультидисциплинарный — способ перевода, в котором помимо слов используются также звуковые и визуальные формы. Таким образом поэзия, которая звучит в разных языках, имеет возможность не утратить своих главных свойств: ритма, интонации, пауз.
На протяжении последних нескольких лет развития проекта «роздІловІ» участвующие в нем артисты, которые живут в разных странах,
встречались,
обменивались стихами и музыкой,
дискутировали,
иногда спорили,
подключались удаленно, одновременно пробуя контактировать в реальном мире.
На сколько эти контакты были глубоки, на сколько они были готовы слышать друг друга, уважать общие ценности и личную свободу каждого из них?
«роздІловІ» становится также попыткой взаимопонимания: через цвет, линию, звук, движение, отдельные слова и их графические воплощения в разных языках. «роздІловІ» также затрагивает вопрос доступности произведения. Онлайн-трансляция представления позволяет смотреть его в самых отдаленных уголках мира. Произведение создается «тут и теперь», независимо от того, где физически находятся участники процесса: на сцене в Люблине или же за сотни километров в Ивано-Франковске, Киеве, Харькове… Очень важным аспектом проекта является перевод используемых текстов на другие языки.
«роздІловІ» становится новым отдельным языком, кодом искусства, сочетающим в себе слово, музыку, графику, а иногда также и осязание (танец), транслируемые в виртуальное пространство.
«роздІловІ» заполняет определенный пробел в коммуникации.
«роздІловІ» соединяют — этот оксюморон приобретает особое значение в пандемической реальности, когда художники интуитивно ищут средств выражения, выходящих за рамки языка, жанра, реальности и виртуальности.

www.rozdilovi.org
идея и визуализация — Оля Михайлюк (Украина)
тексты — Сергей Жадан (Украина)
визуальные эффекты — Сергей Пилявец (Украина)
музыка — Алексей Ворсоба (Беларусь) и Томаш Сикора (Польша)
перевод литературных текстов на польский язык — Михал Петрик, Яцек Подсядло, Адам Поморский

Мероприятие будет проходить в Центре культуры в Люблине (ул. Пеовякув 12).
Вход бесплатный.
Мероприятие также будет транслироваться онлайн.

________________________

Organizatorzy:

Lublin Miasto Kultury
Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020
Centrum Kultury w Lublinie
Kultura Enter

Link do transmisji będzie dostępny na stronie Kongresu w dniu 5 października.

Widowisko do obejrzenia także na żywo w realu w Centrum Kultury (koncert bezpłatny i otwarty).

Wejściówek nie robimy. Ludzie wchodzą według kolejności przyjścia.

Wydarzenie odbywa się w ramach Kongresu Współpracy Transgenicznej.
Więcej informacji  – 🌐przejdź tutaj
Serdecznie zapraszamy!